loading

GRUPY ZAWODOWE.

Jesteś lekarzem? A może prawnikiem? Jesteś przedstawicielem innej grupy zawodowej? Opel przygotował specjalną ofertę dla wybranych grup zawodowych dostępną we wszystkich autoryzowanych punktach dealerskich pod postacią niezwykle atrakcyjnych rabatów i warunków finansowania.

Grupy zawodowe i działalności objęte wsparciem:

 • Lekarze,pielęgniarki / pielęgniarze i położne, ratownicy medyczni, weterynarze.
 • Prawnicy: sędziowie, prokuratorzy, notariusze, radcowie prawni, adwokaci, referendarze sądowi, komornicy, oraz aplikanci wszystkich wym. wcześniej grup prawników.
 • VIP.
 • Duchowieństwo.
 • Osoby niepełnosprawne.
 • Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pracownicy cywilni wojska (czynni i emeryci), funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni (czynni i Emeryci): Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służb Specjalnych (ABW, AW, CBA, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego), Państwowej Straży Pożarnej, Służby Leśnej i Straży Ochrony Kolei a także Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Marynarze i rybacy.
 • Funkcjonariusze (czynni i emeryci) oraz pracownicy cywilni Policji.
 • Górnicy.
 • Nauczyciele i Nauczyciele Akademiccy.
 • Rolnicy.
 • Dziennikarze.
 • Dyplomaci (polscy lub zagraniczni) zatrudnieni przez ambasady, konsulaty - ambasador, notariusz, charge d affaires, minister, radca, sektretarz, attache, małżonkowie dyplomatów oraz pracownicy ambasad/konsule honorowi, pracownicy zatrudnieni przez NATO i inne organizacje międzynarodowe w Polsce takie jak UE, ONZ, Europejski Urząd Patentowy, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) itp.
 • Farmaceuci (aptekarze).
 • Firmy i przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce, prowadzące działalność gospodarczą a także fundacje i stowarzyszenia.
 • Pracownicy firm będących partnerami Opel Partner Program (w tym pracownicy dostawców Opel Poland i kluczowych klientów - sprzedaż pracownicza.
 • Szkoły jazdy, ośrodki ruchu drogowego i ośrodki egzaminacyjne.
 • Instytucje rządowe i samorządowe.
 • Taksówkarze / Korporacje taksówkowe.

Reprezentujesz inną grupę zawodową? Przyjdź do punktu dealerskiego i dowiedz się czy przysługują Ci specjalne warunki!

Niniejsze poziomy rabatów dotyczą samochodów z roku produkcji 2015. Oferta nie dotyczy wybranych modeli samochodów w wersji „Active”. Do wszystkich modeli wymagany jest lakier metalik. Rabat na modele bez lakieru płatnego pomniejszony o 2 punkty procentowe. 1) Niezbędnym jest okazanie kopii dyplomu lekarza oraz potwierdzenia pracy w wyuczonym zawodzie lekarza poprzez np., oryginał zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu (umowa o pracę) w państwowej / prywatnej służbie zdrowia lub innej wydany na prośbę lekarza przez uprawniony organ, bądź kopia indywidualnej umowy lekarza z NFZ na świadczenie usług lub refundowanie recept (z wyłączeniem przypadku, gdzie recepty dotyczą jedynie lekarza i jego rodziny) 2) Sędziowie, prokuratorzy, notariusze, radcowie prawni, adwokaci, asesorzy, referendarze sądowi oraz aplikanci aplikacji sądowej, prokuratorskiej, notarialnej, radcowskiej i adwokackiej posługujący się legitymacją służbową prawnika; 3) Żołnierze wojska polskiego, pracownicy cywilni wojska, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Policji Skarbowej i pracownicy zawodowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Żołnierze czynnej służby wojskowej lub pracownicy cywilni WP posiadający oryginał zaświadczenia podpisanego przez szefa, dowódcę Jednostki Wojskowej o zatrudnieniu lub kopia decyzji o przyznaniu emerytury z Wojskowego Biura Emerytalnego i potwierdzenie obecnego pobierania emerytury lub kopia legitymacji emeryta MSWiA/Ministerstwa Sprawiedliwości. Funkcjonariusze czynni i emerytowani będący na emeryturze wypłacanej przez Biuro Emerytalne MSWiA i pracownicy cywilni policji z oryginałem zaświadczenia o zatrudnieniu w organach policji wydanym przez uprawniony do tego organ lub kopia legitymacji emeryta MSWiA; 4) Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego, umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności ważne co najmniej 6 m-cy od daty podpisania umowy zakupu auta. Prawni opiekunowie osób niepełnosprawnych z ich aktualnym orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Osoby, które mają przyznane aktualne świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek pielęgnacyjny na osobę niepełnosprawną (z ZUSu) potwierdzone zaświadczeniem o jego pobieraniu wydanym przez płatnika;
Sławuszewski
Mariusz Sławuszewski
Specjalista ds. Sprzedaży Samochodów
Do góry